Ons onderwijs

Al in een vroeg stadium wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld en het leren omgaan met de eigen beperking. We spreken met de leerlingen over hun mogelijkheden én over hun beperkingen. Hier wordt de directe omgeving van de leerling nauw bij betrokken. De VSO leerlijnen ‘Voorbereiding op dagbesteding en arbeid’ en ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’, vormen daarin een belangrijke leidraad voor het aanbod.

De ervaring leert dat leerlingen met ontwikkelingsperspectief (OP) 1 en 2 de leerstof beter opnemen door middel van de leerstrategieën ‘beleven en ervaren’. Zij leren vooral door ‘doen’. Hier is het leerstofaanbod en de manier van werken op afgestemd. Praktische en cognitieve vaardigheden worden gecombineerd aangeboden. Door een rijke en stimulerende leeromgeving aan te bieden, worden de leerlingen uitgedaagd tot leren. Maatschappelijke - en sociale redzaamheid loopt als een rode draad door alle onderdelen van het onderwijsprogramma. Hier wordt specifiek aandacht aan besteed in vakken als sociale vaardigheden, burgerschap en Relationele en Seksuele Vorming (ReSeVo) en de bijeenkomsten van de leerlingenraad.

De groepsgrootte varieert. De groepen voor leerlingen met OP 1 en 2 zijn over het algemeen iets kleiner en worden, afhankelijk van samenstelling en voorkomende problematiek, voor een deel ondersteund door een onderwijsassistent. Naarmate de leerlingen ouder worden, loopt de groepsgrootte op van 12-14 leerlingen in de onderbouw, naar 14-15 leerlingen in de middenbouw tot ongeveer 18 leerlingen in de bovenbouw. Doordat de leerlingen deelnemen aan praktijklessen en VOS en vanaf eind middenbouw / begin bovenbouw stage gaan lopen, kunnen de groepen in de midden- en bovenbouw wat groter zijn.

De schoolgebouwen liggen in één van de mooiste wijken van de gemeente Hilversum en ook het pand heeft een mooie uitstraling. Het speelplein bevindt zich, tot groot plezier van de leerlingen en ons bevlogen team, in een prachtige omgeving. Het gebouw biedt allerlei extra mogelijkheden ter ondersteuning van goed onderwijs.