Praktische informatie 

 

Aanmelden

Op VSO Mozarthof kunnen wij leerlingen plaatsen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Als u op zoek bent naar een school voor uw kind,
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de school via e-mail: info@mozarthof.nl of telefoonnummer: 035-624 19 32,
om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. 

Tijdens het oriëntatiegesprek wordt u geïnformeerd over het onderwijs op onze school en u informeert ons over uw kind en zijn of haar onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om rond te kijken en de sfeer te proeven.

Als u besluit om uw kind aan te melden, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier ontvangt u tijdens het oriënterend gesprek. Om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie en het mogelijke ontwikkelingsperspectief van uw kind, vragen wij uw toestemming om informatie op te vragen bij de school of instelling van herkomst. Ook zal er een observatie plaatsvinden door de orthopedagoog of IB-er. In de Commissie van Begeleiding wordt vervolgens besproken of wij kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Als dat het geval is, dan kan uw kind geplaatst worden bij ons, mits er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door een samenwerkingsverband.
 

Verlof

Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven:
• als uw kind ziek is.
• als u met uw kind naar een belangrijke gebeurtenis gaat.
• in een enkel geval kan extra vakantie worden aangevraagd.
   Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u naast de toestemming
   van de directeur, ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Verzoek schoolverzuim formulier
 

Vertrouwenspersoon/Klachtenregeling

De vertrouwenspersonen bij locatie de Mozarthof zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers, bijvoorbeeld in geval van pesten of als er aanleiding is om een klacht in te dienen. Zij hebben als taak te luisteren naar de klacht,
te ondersteunen bij vervolgstappen en kunnen eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen van de locatie
de Mozarthof: vertrouwenspersonen@mozarthof.nl

De externe vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij de CED-groep. Zij proberen een oplossing voor de klacht te vinden. Lukt dit niet, dan begeleidt de externe vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht bij de ‘Geschillencommissies bijzonder onderwijs’ (GCBO). Zie hiervoor: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl. Zie de schoolgids voor de uitgebreide routing rondom klachten.
 

 

Extra formulieren

Protocol gescheiden of niet samenwonende ouders
Stappenplan meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling